• +0123 456 789
  • 7 DAYS A WEEK FROM 10 AM TO 6 PM

Biểu phí dịch vụ Sales24™
Sales24 Standard
165.833đ / tháng
Thanh toán hàng năm

ĐĂNG KÝ 
Sales24 Platinum
  249.167đ / tháng
Thanh toán hàng năm

APP MOBILE BÁN HÀNG

(Đang cập nhật)

Biểu phí sử dụng

Số lượng người dùng 
Standard Platinum
Từ 1 - 5 tài khoản 45.000 đ / tháng / tài khoản
60.000 đ / tháng / tài khoản
Từ 6 - 10 tài khoản 35.000 đ / tháng / tài khoản
45.000 đ / tháng / tài khoản
Từ 11 -50 tài khoản 20.000 đ / tháng / tài khoản
30.000 đ / tháng / tài khoản
Trên 50 tài khoản 10.000 đ / tháng / tài khoản
10.000 đ / tháng / tài khoản
 Odoo • Text and Image